இருதயத்தை காண்கிற தேவன் ! உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை ! Bro. Mohan C Lazarus

இருதயத்தை காண்கிற தேவன் ! உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை ! Bro. Mohan C Lazarus


Let’s listen to 1 Samuel chapter 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, “Do not look on his appearance or on the height
of his stature, because I have rejected him.” “For the Lord sees not as man sees:” “Man looks on the outward appearance,
but the Lord looks on the heart.” “Man looks on the outward appearance,
but the Lord looks on the heart.” He looks at the heart of those who seek Him. Those who despise others, cannot
despise Jesus by giving money. They cannot despise Jesus by offerings. Those who get a bribe and corrupting, and robberies, They cannot be blessed by
offering lakhs of money unto Jesus. Jesus looks at the heart of a
man rather than his offerings. Because He is true God. Read Acts chapter 8 verses 20 to 22 in the Bible. Simon, who practiced sorcery,
came to offer money to Apostle Peter. And said, “Give me this power also, so that anyone
on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit.” Give that power to me by getting this money. What did Peter say to him? Your heart is not right before God. Your heart is not right before God. “Your money perish with you.” “Because your heart is not right before God.” “Repent and pray to the Lord.” “If possible, the intent of
your heart may be forgiven you.” No one despises Jesus by giving money. No one can receive blessings from God by offering. If a man’s heart is not right
before God, God cannot bless him. If a man’s heart is not pure,
Jesus cannot bless him. Jesus cannot bless deceiver, cheater, robber,
wicked, adulterer, immoral man and drunkards. He might be a Christian
and a member of the Church. Also might be a committee member or a leader. God cannot bless him. God will bless by looking at one’s heart. God looks at your heart. Jesus is not the one who betrays by your outlook. You might be pious outside. You would worship God piously. You might go to sacred places and do many sacrifices. But you cannot deceive Jesus. Jesus will neither support nor bless those persons. He is God who blesses by looking at our hearts. How is our heart? When a man came to pray,
if he prays with beautiful words And sings beautifully, miracles will not happen. Jesus looks at his heart. How was his heart? Did he repent from his sin? Did he realize his sin? Did his heart yearn for purity? Did he repent from his sin? God would look at this and do miracles. He is God who looks your heart. Yes, my beloved! Read Acts 5:3,4 Ananias and Sapphira kept back
for themselves some of the proceeds. Peter said, “Ananias, why has Satan
filled your heart to lie to the Holy Spirit?” Now Satan filled your heart. Did you bring offerings for God? Are you having a mind to get
a reputation by offering to God? Satan filled your heart. Your offering is rejected. Read the Bible, Jesus is not God who pleased by your offering. “Gold and Silver are His.” This whole world belongs to Him. No one can deceive Him by offering. He looks at our hearts. How is our heart? Is it true? Is it a virtue? Is it holy? Is it yearn for holiness? God looks at it. God cannot bless deceivers and cheaters. He cannot be peaceful. So only, David says,
in Psalm 139 verse 23. “Search me, O God, and know my heart!” “Examine my heart, Father.” “And see if there be any grievous way in me.” Tell me, Lord, I will correct it. He prayed to examine his heart. Read John chapter 2 verses 24,25. Jesus knew each person’s
heart who came in search of Him. Jesus knew how was their heart. We saw in the Bible that He
helped everyone by knowing it. Do you know why He looks at the heart? Read Jeremiah chapter 17 verse 9,10. “The heart is deceitful above
all things, and desperately wicked;” Our heart is deceitful and wicked. It is filled with sin. Every sin would raise from this heart. “Who can know it?” No one knows what is in the heart of a man. Maybe by looking at a man’s face, we can examine
whether he is happy or sad or angry or irritated. ‘The face is the index of the mind.’ As the Spirit that God has
given to man is like a flame. So with that, we can examine it. But what is the reason for his angry? We do not know it. What is the reason for his irritation? Man cannot find it. What is the reason for his sorrow? Only Jesus know it. Jesus only knows what is in his heart. We cannot hide anything before Him. Our heart is deceitful and wicked. God is examining it. The Bible says He examines
how is the man’s heart and thoughts. Jesus tells in a place how is the man’s heart. In Mark chapter 7 verse 21-23, read it. The Lord says that, “For from within, out of the heart of man, come
evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery,” “Coveting, wickedness, deceit,
sensuality, envy, slander, pride, foolishness.” “All these evil things come from
within, and they defile a person.” Every sin comes out of the heart of man. The lust of eyes, the lust of the flesh, pride of caste, Pride of money, prides of the family,
envy, slander, and foolishness. Every sin comes out of the heart of man. Sexual immorality, adultery, and impurity. All these evil things come out of the heart of man. Enemies, zealous, and fights
are coming out of the heart of a man. The bitterness that let not to love others, sorrows,
and misery are coming out of the heart of a man. So only, the heart of a man was defiled. So only, man cannot see God. Jesus said in Matthew chapter 5 verse 8, “Blessed are the pure in heart,
for they shall see God.” Our hearts should be cleansed. How to cleanse it? If our shirt becomes dirt,
we will clean by using washing powder. And lots of soap are available now. If our body becomes dirt, Lots of soap are available to clean them. We can use it and wash it. How to clean the dirt of sin in man’s heart? Only one thing can clean it. “The blood of Jesus cleanses us from all sin.” The blood of Jesus!!,
the holy blood of Jesus!! Innocent Jesus’ blood! Only it has the power to
cleanse the heart of a man. No other way than the blood of
Jesus can cleanse the sin of a man. Sin cannot be discarded by immersing in the water. Bathing in the river, sea,
and pool can remove your outward dirt, But dirt of sin in the heart
of a man cannot be removed. The only thing way to remove
the dirt of sin in man’s heart is, The blood of Jesus! For that only, God came to this world as
a human and shed His Holy blood on the cross. He accepted our sins and curse on Him, He accepted human’s sin on Him, He died for us and shed His blood. The Bible says, “Without the shedding
of blood, there is no forgiveness of sins.” Not only the Christian Bible say this. When I talked with the brahmin women, she said, Brother, Rukh, the Veda of Hindus, says, ‘Humans sin can be forgiven
by shedding the Holy blood.’ It was written in Rukh, the Veda of Hindus. A Brahmin woman told me that she has read it. Every Scripture says that
forgiveness of sin is only by the blood. The only God who came to
this world and lived a sacred life, And shed His holy blood is Jesus! Jesus! Jesus! Only Jesus! Only His blood can cleanse you. There is no other way for it. The blood of the lamb
cannot remove the sin of a man. The blood of the hen
cannot remove the sin of a man. The blood of the cow
cannot remove the sin of a man. Only the holy blood of Jesus can! For that only, He came as a human. He shed His blood to cleanse our hearts. No other way! Only the blood of Jesus Christ
can cleanse the heart of a man! Accepting Jesus is not to change your religion. It is everyone’s ignorance. Accepting Jesus as a Savior
is not to change your religion. Experiencing forgiveness from sin, And becoming the child of God, And having a good relationship with God, And becoming the child of Heaven. It is an experience with the Almighty God! We are preaching the Christians to repent. Many Christians are coming
to church without Jesus in their life. They had no relationship with Jesus. They are name Christians. They would smoke, drink alcohols and being wicked. They would not read the Bible
and pray for at least 5 minutes. If they do this and come to the church as
Christians, they are not meant as Christian, as per the Bible. We are even preaching them to repent. Where religion comes here? Religion is not important. We are proclaiming the Savior, Jesus! He is the one who shed
His blood and died for our sins. He is the Savior! Only He can forgive the sins of a man. And redeem him from the sins. Christian man, have you
experienced being cleansed by His blood? Can you tell that the
blood of Jesus cleansed my heart? 1 John 1:7 says, “The blood of Jesus cleanses us from all sin.” Once I went to a particular
church to preach in Kanyakumari. A church pastor is a good man of God. In the morning, I would not go anywhere. Especially in the meeting time, I practiced
praying in the room for many hours. He called me to pray for an
old man who was in a sickbed. I obeyed to the words of the
man of God, I went with him. He was a CSI church pastor. When we went to the house,
an old man was there. They struggled to wake him up and make to sit. He was chewing betel leaf and splitting it often. It was slavery. It was an unnecessary captive. My grandmother, from the day of my
maturity, when I woke up in the morning, I would hear the sound of crushing betel in mortar. She cannot be without chewing betel. She can be without eating. But she cannot be without chewing betel. She could not chew as she had no teeth, So she would crush it. I remember that if we forget to
take mortar when we went outdoors, She would give us to chew
and crush it and took that. When I was young. She became enslaved to it. She cannot stay without it. In her old age, she accepted Jesus. My grandma would more
pious and do Sun God worship. And tell that she worshipped one God. We explained that only one God is Jesus. And she accepted Him. Do you know what is the sign of her salvation? She withdrew to take
betel that she took for many years My relations were astonished. And Hindu relation asked us,
how she withdrew it? She cannot be without it. It’s because of the redemption
that Jesus Christ has given her. When Jesus came into her heart,
unnecessary habits were drawn away. Now, this old man also
chewing betel and spitting it. I have to pray for that old man. I prayed that Lord, what I have to tell him? I have to say something and pray. Lord said that, read some
verses from Matthew chapter 9 and pray. Some people brought a paralytic man to Jesus. The Lord said, “Take heart,
my son; your sins are forgiven.” He said so and made him walk. I asked him, brother, did Jesus tell this to you? Did Jesus tell you that your sins are forgiven? He saw me and told that ‘I did not do any sins.’ ‘I will do what is my work.’ ‘I would go to church and come.’ ‘I would not do any harm to anyone.’ ‘I did not do any sins.’ What can I tell to him? Many are thinking that if we go to church
and being pious, so they are the holy person. I asked Lord what I tell him. The Holy Spirit stimulated me
to read Mark chapter 7 verse from 21. I read the list of sin that
comes out of the heart of a man. While I reading it, his face reaction changed. I asked him, did you not
possess any one of the sins that I read? He said humbly that I have these sins. And told me to pray the Lord to forgive my sins. Heart! Your heart! Sin in your heart! Our hearts should be cleansed! Jesus shed blood for that only. For that only, his heart was torn
and the last blood of His heart was shed. Even after His death,
to check whether He death or not, A warrior pierced in His bones. It pierced His heart. And His last drop of bloodshed out. To cleanse our heart, the last
blood drop was shed from Jesus’ heart. God who shed that much blood for us, Today, He is looking at your heart. Will you repent and surrender unto Him? Dearly beloved, Telling that, ‘He is God who sees us,’ It is a great joy, right? At the same time, He is God who sees our hearts. “Man looks on the outward
appearance, but the Lord looks on the heart.” Our hearts should be pure. Then only we can have a good relation with God. If our hearts filled with sin and impurity, How God can dwell in our hearts? How we can be His children? How can He have relation with us? So only, your heart should be cleansed. Which would cleanse it? Will it be cleaned by soap? “The blood of Jesus cleanses us from all sin.” Keep trust in the blood that shed on the cross, And tell, Jesus, cleanse my
heart with your Holy blood. If you pray with faith so, You will feel the departure of burden. And the holiness in your heart. Also, you will feel removing the burden of sin. Did you need your heart to be cleansed? Keep your hand in your heart. Close your eyes. ‘Jesus, cleanse my heart with your blood.’ ‘Dwell in my heart.’ Pray so. Father, Whoever praying to
cleanse and sanctify their heart, And asking to dwell in their heart, Let the hearts of this sister and
brother be cleansed by your blood. Let the burdens of the sin should remove. Let the uncleanliness of sin should cast out. Let them be sanctified. Let the happiness of salvation and
rejoice to be bloomed in them. Dwell in their heart. Bless and lead them. I surrender them into your lovable hand. Thank you for your presence touching me. Thank you for cleansing our heart. Thank you! Thank you! Be with them always and lead them. We pray in the name of Jesus Christ, Father, Amen, Amen! Dearly beloved, Lord heard your prayer. His blood cleansed your heart. Praise Him well! You will feel that Jesus is with you. Daily in the morning, read the Bible and pray. And praise the Lord! Fill your heart with His words! While keep on reading this verse, You will be consecrated more. And you will establish good relations with God. And you can rejoice in Jesus always! May God’s blessing with you! Amen!

100 thoughts on “இருதயத்தை காண்கிற தேவன் ! உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை ! Bro. Mohan C Lazarus”

 1. Parisuthamulla engal pithave sothiram appa ungal.en kanavar muthulkumar avar kadantha two years drinks sapitu vida mudiyama irukurar jesus nega than avara rachika pananum kadan sari aganum enaku oru job kidaikanum .en kanavar kal entha wine shop thedi oodutho antha kal oru nal alaiyatha thedi oodi varanum en visuvasam kandipa andar mathuvar amen .

 2. இயேசுவே நீர் வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர்……..,உமது கிருபை போதும் ……..

 3. என்னுடைய இருதயத்தையும் சுத்தமாக்குங்க அப்பா, ஆமென். 🙏

 4. What a Graceful….powerful message….God bless your family and ministry Brother Mohan C Lazarus and Jesus redeems team…God bless you all AMEN.🤝💒🤲🙏

 5. Tell me Jesus tell me Jesus tell me Jesus tell me Jesus tell me Jesus tell me Jesus tell me Jesus tell me Jesus tell me Jesus tell me Jesus tell me Jesus tell me Jesus Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman Aman

 6. March 9 which is tomorrow .tomorrow is my b day ..this video made me to confess my sins and lead a new year..pray for me
  Age-16 FGPC

 7. Pray for Mahesh Kumar s Chinna
  He is drinking and smoking attempting suicide plz pray for Mahesh Kumar

 8. O Lord Jesus Christ please forgive me. Please accept me. Please make me to remember You always Jesus Christ. I want to be Your friend. All glories to Lord Jesus Christ. My heart is full of fault please forgive me. Hallelujah

 9. PRAISE GOD…..GLORY TO ALMIGHTY FATHER…..LORD…..CLEANSE MY HEART BY YOUR HOLY BLOOD……IN JESUS NAME…..AMEN

 10. br.today morning my Heart really repented by your Message of 1Samuel 16;7, DEVAN IRUDHAYATHAI
  PARKIRAR. Thanks Br. JESUS Bless you have a good time always 🙏

 11. Praise the almighty father. Thank you brother for this promise message and living god of word jesus christ. Amen Amen.

 12. ஒரு மனுசனுக்கு பிறந்ததில இருந்து சோதனையே வாழக்கை நா என்ன பண்ணனும் பாஸ்டர்?

 13. En vazhgaila anega saabathai vangiruken appa. En nambigai neenga than pa. NAA ummai nambuven. Nee ennai uyarthuveer

 14. இயேசுவே!
  உங்க இரத்தத்தினால் என் இருதயத்தை சுத்தம் ஆக்குங்கள் அப்பா🤲
  ஆமென் 🙏ஆமென்🙏

 15. 9:30 – யூதர்கள் (நபி) உஜைரை அல்லாஹ்வுடைய மகன் எள்று கூறுகிறார்கள்; கிறிஸ்தவர்கள் (ஈஸா) மஸீஹை அல்லாஹ்வுடைய மகன் என்று கூறுகிறார்கள்; இது அவர்கள் வாய்களால் கூறும் கூற்றேயாகும்; இவர்களுக்கு, முன்னிருந்த நிராகரிப்போரின் கூற்றுக்கு இவர்கள் ஒத்துப்போகிறார்கள்; அல்லாஹ் அவர்களை அழிப்பானாக! எங்கே திருப்பப்படுகிறார்கள்?
  9:31 – அவர்கள் அல்லாஹ்வை விட்டும் தம் பாதிரிகளையும், தம் சந்நியாசிகளையும் மர்யமுடைய மகனாகிய மஸீஹையும் தெய்வங்களாக்கிக் கொள்கின்றனர்; ஆனால் அவர்களே ஒரே இறைவனைத் தவிர (வேறெவரையும்) வணங்கக்கூடாதென்றே கட்டளையிடப்பட்டுள்ளார்கள்; வணக்கத்திற்குரியவன் அவனன்றி வேறு இறைவன் இல்லை – அவன் அவர்கள் இணைவைப்பவற்றை விட்டும் மிகவும் பரிசுத்தமானவன்.
  9:32 – தம் வாய்களைக் கொண்டே அல்லாஹ்வின் ஒளியை (ஊதி) அணைத்துவிட அவர்கள் விரும்புகின்றார்கள் – ஆனால் காஃபிர்கள் வெறுத்த போதிலும் அல்லாஹ் தன் ஒளியை பூர்த்தியாக்கி வைக்காமல் இருக்க மாட்டான்.
  9:33 – அவனே தன் தூதரை நேர் வழியுடனும், சத்திய மார்க்கத்துடனும் அனுப்பி வைத்தான் – முஷ்ரிக்குகள் (இணை வைப்பவர்கள், இம்மார்க்கத்தை) வெறுத்த போதிலும், எல்லா மார்க்கங்களையும் இது மிகைக்குமாறு செய்யவே (அவ்வாறு தன் தூதரையனுப்பினான்.)
  9:34 – ஈமான் கொண்டவர்களே! நிச்சயமாக (அவர்களுடைய) பாதிரிகளிலும், சந்நியாசிகளிலும் அநேகர் மக்களின் சொத்துக்களைத் தவறான முறையில; சாப்பிடுகிறார்கள்; மேலும் அல்லாஹ்வின் பாதையை விட்டும் (மக்களைத்) தடுக்கிறார்கள்; இன்னும் எவர்கள் பொன்னையும், வெள்ளியையும் சேமித்து வைத்துக் கொண்டு அவற்றை அல்லாஹ்வின் பாதையில் செலவிடாதிருக்கின்றார்களோ (நபியே!) அவர்களுக்கு நோவினை செய்யும் வேதனை உண்டு என்று நன்மாராயம் கூறுவீராக!.

 16. கொரனா வைரஸ் சரிசெய்ங்கள் CD கொடுங்ககள்.பரிச ஜெபம் செய்ங்கள்

 17. இந்த ஆள சைனாவுக்கு அனுப்பி கொரான வைரஸால் பாதிக்கபட்டவா்களை ஜெபம் செய்து சரி செய்ய அனுப்பவேண்டும்.

Leave a Reply