உங்களுக்காக இயேசு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus | MARCH 14

உங்களுக்காக இயேசு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus | MARCH 14


Dearly beloved, Meditating upon the cross is not only a sweet experience but is also bringing a big change in our lives, isn’t it? Because, the blood He shed on the cross and the sufferings He went through are for our life’s sake. Through that only we have salvation, deliverance, healing, and every other blessing like eternal life and the privilege of heaven. Everything is possible only through His death on the cross. Look at one more thing that He did on the cross. In Colossians 2:15, “Having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross.” He triumphed over powers and authorities. He triumphed by the cross! Jesus triumphed by the cross! He is God; He is the creator of heaven and earth. Why should He triumph over something? He is already sovereign over everything; He cannot be triumphed by anyone. Then, why should He triumph on the cross? He triumphed on the cross for you and for me. So, when we say He triumphed, He must be in a war with someone, isn’t it? The enemy is called “Satan”. He is the one who works through powers and authorities. He works against you; he works against the children of God through powers and through authorities. Satan is called as the ruler of the darkness and He wages war against us through the powers of darkness such as black magic, witchcraft, powers of men and evil spirits that attack against us. He triumphed on the cross for us so that we will be delivered from them and be triumphant over these powers of the spirits. He trampled the head of satan, smashed him under His feet and triumphed! Do you know why? Only to give victory for you and for me and to make us glad. You can courageously overcome the devil. “Satan, Jesus who triumphed over you is in me. He triumphed on the cross just for me. You cannot win over me. You cannot overcome me. You cannot make me feel disheartened. You cannot defeat me. I will win over any temptation that you bring upon me. Because, Jesus who triumphed over you resides in me!” You can say it boldly. Jesus who triumphed on the cross is with you! With that courage, tell it boldly. Confess your faith. All the struggles, humiliation, oppressions, worries, that satan has brought upon your life will flee from you today. You are the conquerors! Jesus triumphed! You are the conquerors. “In the name of Jesus, you wicked devil cannot win over me! I claim victory over all the struggles, weaknesses, worries, all the oppressions that you bring upon in the name of Jesus. Since my Jesus triumphed over you on the cross, I triumph over you right now! As my Jesus Christ trampled you under His feet, I claim victory in the name of Jesus Christ! You cannot make me feel disheartened; you cannot keep me bound with fear; you cannot make me worried; you cannot even spoil my sleep! I claim victory in the name of Jesus Christ! In the name of Jesus, Amen. Amen!”

100 thoughts on “உங்களுக்காக இயேசு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus | MARCH 14”

 1. Amen !! Thank You Jésus for the victory on Cross .we are also more than Conqueror by Your love.
  I thank God for our brother and his message inspired by Holyspirit. We are living in the season of darkness in Europe. This message encouraged me this morning.
  Yes Lord Jésus what ever come on this nation. God Régin. Every thing is in Your contrôl. Nothing can separate from Your love Jésus. Thank You for Your divine protection on Your people .
  Glory to living Jésus 👑
  YESHUA HAMACHIA 🔥🔥🔥
  MARANATHA ⚡⚡⚡

 2. Amen Amen Amen, when God is for me, who can be against me 💪💪💪🔥🔥🔥❤️❤️❤️🙏🙏🙏😀

 3. Praise the Lord iyaa 6montha hip painnla dunpapattu irukkiren 5 doctors treatment edutthen vali kuraiya villai weight loss 10kg so please pray for iyaa give some solution amen

 4. Praise the lord brother glory to Jesus Christ hallelujah thank you for daily deviations lent days message hallelujah Amen Amen Amen…

 5. கொலோசெயர் : 2 : 15 – துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்துகொண்டு, வெளியரங்கமான கோலமாக்கி, அவைகளின்மேல் சிலுவையிலே வெற்றிசிறந்தார். 🙏🏻

 6. 🙏Amen🙏
  🙏Thank you Lord God Jesus🙏for Thy victory which Thou has given us🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 7. கஷ்டம் கண்ணீர் கவலை எது வந்தாலும் அப்பாலே போ சாத்தானே நீ ஒன்றும் எங்கள் கிட்டகூட நெருங்க முடியாது என்கூட என் தகப்பன் ஏசு இருக்கிறார் ஆமென்

 8. Thank you for your concern to me Yessappa. Please give me the strength to fight the devils like illness Yessappa. Glory to you. I praise you 🙏 Amen, Amen Halleluiah.

 9. Thankyou Our Loving Lord Our God Jesus Christ for delivering me from the Evil when i suffered in fear of the Evil from 2013 -2014. Thankyou God Jesus Christ for protecting and teaching me to live in this World without fearing the evil. Iam now living in this World with your Presence in My Heart Our Almighty God Jesus Christ only fearing you and Loving you more than core of my Heart. When i was in fear I Prayed to Our Blessed Saint Mother Mary and Lord you answered to Our Mother Mary prayer which i asked them Heartly in lot of sad Feelings. Our Lord Jesus Christ your Love is Greater than anyother Love in this Universe Praise the Lord Alleluia Amen❤ Our Lord Jesus Christ now many Countries in this World People are affected by the Coronavirus Disease which started from China Country and spreading to many Countries Dad by Day. Many People died in China, Italy and few countries in Asia. Our God Jesus Christ you are only God who can Heal all the People from this Coronavirus Disease and stop this Disease in this World. Myself and many People are Praying to You Our Lord Jesus Christ to please forgive all their sins and Bless and Heal them Our God now Amen. Our Lord now many started Praying to you first time Heartedly to save their Life and to forgive for the sins they have Done.Please forgive us Our God Jesus Christ Our Anwerable God and take care of us all Lord Amen. I Believe you Our Almighty God Jesus Christ and all the Believers let us spread the Word of God and live without Fear in this World cos Our Lord Jesus Christ is enough for us let anything happen in this World cos Our God Jesus Christ will give us Eternal Life Amen❤

Leave a Reply