உங்கள் தரித்திரத்தை மாற்ற இயேசு சிலுவையிலே தரித்திரரானார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus

உங்கள் தரித்திரத்தை மாற்ற இயேசு சிலுவையிலே தரித்திரரானார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus


Dearly beloved, Loving greetings to you in the name of Jesus Christ! When we walk with Jesus, we must meditate upon His love, the sacrifice He made for us, the work He accomplished for us on the cross. Only then, we will be able to inherit those blessings in our lives. It is written in 2 Corinthians 8:9, “…Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich.” Which means, Jesus is the God of riches. Some say that Jesus is a poor God; He was born and brought up in a poor family; Is He a God who puts on a golden crown or the one who wears jewels and is pompous? He is a poor God!
He is an indigent God. Some say out of their ignorance that if we worship Him, we’ll only become destitute! But, He is a God of riches! He is the God who created the heaven and the earth. He is the God who said that silver and gold are His! If He wished, He could have born as a Prince in a palace, He could have also walked with a golden crown on His head and adorned Himself with gold jewelries. Why did He become poor? “He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich.” Look, even at the time when He was hanging on the cross, He didn’t own anything for Himself; they even took off His robe from Him. He didn’t even own a tomb to bury Him. The reason why He humbled Himself so much and became poor is to change poverty from you. to change the curse of poverty from you. Are you suffering from financial troubles, need, scarcity, debts and poverty, today? The Bible says that Jesus became poor just for you. He carried all your scarcity, poverty, humility, etc., on the cross. Believe! Now, look at God and say, “Let all the scarcity, poverty and financial troubles in my family be removed! Because, You became poor for me; You lost everything on the cross and hung on it. Please give me that blessing”; ask Him and He will bless you! “Father, even though You were a God of riches, You died on the cross like a poor, like an orphan on the cross who lost everything. For this son/ this daughter, in order to remove their poverty, to revert their debts, to take away their scarcity. To deliver them from this curse and to give them riches, prosperity and blessings please remember that You hung on the cross like a poor man. Let poverty be removed in the name of Jesus and let there be riches and prosperity from today in their lives. I pray in the name of Jesus, Father. Amen. Amen.”

100 thoughts on “உங்கள் தரித்திரத்தை மாற்ற இயேசு சிலுவையிலே தரித்திரரானார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus”

  1. Praise the lord brother glory to Jesus Christ hallelujah God bless your ministry hallelujah Amen Amen Amen…

  2. Kadan illamal irunthale pothum yesappa, yartayum kai entha kudaathu um pillaikal than matravarkalukki kodukka venum amen

  3. Plz pray for my brother harish he is suffering from leg pain and hand pain from past 1year onwards my Chruch pastor said it is black magic matta manthra my relatives are called that black magic uncle to remove it so plz pray it should go in the of Jesus only heal completely amen

  4. 💞 amen 🧡my Lord King of Kings… Golry to God… hallelujah 💝 Jesus is my everything… thank you so much dad🇮🇱…pls pray for me 💙God bless you and your family pastor 🙏

  5. எனது குடும்பத்திற்கு ஒளியை தந்து சிலுவையில் சிந்திய இருந்தால் எங்கள் பாவங்களையும் சாபங்களையும் நீக்கி புதிய வாழ்வை தாங்க இயேசப்பா

  6. அப்பா எனக்காக மாறித்திர் உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றி ராஜா சாமுவேல் கேத்திரன் பியுலா

  7. ஆண்டவரே என் தரித்திர சாபத்தை நீக்கினீரே நன்றி அய்யா…

Leave a Reply