கொரோனோ வைரஸ் உருவானது எப்படி ? தீர்க்கதரிசனங்களை அறிந்து ஜெபியுங்கள் | Episode 1

கொரோனோ வைரஸ் உருவானது எப்படி ? தீர்க்கதரிசனங்களை அறிந்து ஜெபியுங்கள் | Episode 1


“And you will hear of wars and rumors of wars.” “For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences…” Pestilences will hunt down humans. While waiting in prayer during
the month of December, the Lord said, that the nations will be hit by horrific pestilence. “…and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows.” “…all these things must come to pass…” Coronavirus! A deadly disease. It has threatened
the whole world today In their legs, are the germs causing
pestilence and poisonous germs. A dimension that we are not aware of
and have not paid attention to. The spirit of God is revealing to us today. Dearly beloved, Loving greetings to you
in the name of Lord Jesus Christ. We greet and welcome you all
to this program, ‘Know the prophecy’. Prophecy! It is what God reveals through His prophet, about the things that are
about to happen in the world. It would be remarked as, “Thus says the Lord.” It is something that is told to this world
directly by God through His prophet. It is mandatory that we must know the prophecy. Some Christians proudly say,
“We don’t believe in prophecy.” But listen to what is given in the word of God. The scripture in book of 1 Thessalonians 5:20 says, “Do not despise prophecies.” The word of God says that
we must not despise prophecies. It means that there are prophecies. Even in the New Testament,
the prophets of God rose up, and informed about the things
that happened in the world. This is what is written in the word of God. The acts of Apostles chapter 11:27,28 says, “Now in these days prophets
came down from Jerusalem to Antioch. And one of them named Agabus stood up, and foretold by the Spirit that
there would be a great famine over all the world (this took place in the days of Claudius).” Prophecy is the word that is received
from God through the Holy Spirit, and it is uttered through the Holy Spirit. It would come to pass in the right time. What do we think? If something is prophesied in the morning, it would come to pass in the evening. It is not so. At times, we think it would be fulfilled within the year. But it is not so. Some prophecies would
come to pass in the same year. Some prophecies would
come to pass in few years of time. When we understand that,
concentrate on that and pray about it, we will be able to comprehend things. So, according to the scripture, prophecies exist. Even in this period of New Testament, God has been proclaiming His word
to the world through His prophets. The word of God says that
we must not despise prophecies. So, why some people
don’t believe in prophecies? It is because of few false prophets. It is given in the Bible that even
during the first century, few false prophets arose. They used the name of God and the name of Lord Jesus, to utter false prophecies, tell whatever they liked or what they were asked to tell. There were people who prophesied
somethings that were not prophecies, in order to attain fame and money among people. As such false prophets have arose even today, generally Christians remark that
they don’t believe in prophecy. We must not be so. There are good prophets. There are prophets who are used by God. There are few prophets
who proclaim the word of God clearly. We must know the difference between
the true prophecy and the false prophecy. For that, we must read the Bible properly,
listen carefully to the prophecy and check if that comes to pass. As we all know, whenever I speak to you prophetically, I would tell about our dear Bro. Vincent Selvakumar. He is chosen by God and
called by God to be a prophet. I have told you and affirmed that to you several times. Because, I have seen every word of his prophecy
that was revealed by God, coming to pass with my own eyes. I have told that to you as well. All that we tell you that the Lord said are, the prophetic words that were revealed through him. Today, Coronavirus has been alarming the world. A deadly disease! It is a pestilence that has been
a threat to the whole world. It is a pestilence that has brought
fear and trembling amidst the nation. Has the Lord spoken anything about this? What is the reason behind this? What would be its impact? What should we do to stop this? When God says something prophetically, He would tell the it’s reason, it’s impact, and would also say what has to be done
in order to stop the harm from spreading anymore. That is how prophecy would be. Therefore, today, we are
about to know about this clearly. Inform people about this program
and make them watch it. It is very important. We are about to read the prophecy given by God, and are going to compare that to what is happening now. For that, we have the prophet of God, our beloved brother and a man of God,
Bro. Vincent Selvakumar amidst us. On behalf of all of us, I greet and welcome him. Praise the Lord, Brother.
– Praise the Lord. I am very delighted that you have come here. In this period, it is very important
to look back into God’s prophecy. We have video recorded the prophecies
God has revealed through you every year. We have typed it and have been maintaining it as a file.
– Hmm. We have been watching the happenings
in respect of each topic and have been praying about it.
– Certainly. Every month, we specifically
have a prayer for these prophecies. When Coronavirus started spreading,
we went back and noticed that, the Lord has spoken about this already. Therefore, it would be easy to understand
if you explain about this. Let the people know about this Before speaking about this particular prophecy, as you told earlier, let me tell what a prophecy is. It is not about showing off that,
“I prophesied this and it came to pass.” Amen! When a danger that the Lord has foretold comes to pass,
there will be something that God does, something that human beings do and
something the children of God must do.
– Yes We must combine these three along
with the remedy that the Lord tells. Though many people say in television channels, that the Lord revealed them about Coronavirus beforehand, I would like to tell how
this program differs from all those. In the time of this pestilence, in this time evil things, we have come here with a message about
how the children of God must react
and what they must do concerning this. Yes, the Lord has spoken about that.
-Yes. It’s not to say that, the Lord
told something and it has come to pass. The main purpose of this program
is to bring the message about
what we have to do when it comes to pass There are certain prophecies
that would come to pass immediately It might come to pass within the same year or within few days. Some prophecies would take time so that
the children of God might be prepared. At times if they notice the danger earlier, there are chances to stop it from befalling, or we might try to reduce the intensity of it. In that case, God would grant
a short period of time to escape the harm. But according to us, as there are many
prophecies revealed about India, revival and other things, we aren’t able to know which
prophecy should be prioritized and act accordingly. At times, as you said, there are situations
when we have to go back to the prophecies,
only after things have come to pass. Particularly, when it comes to the current issue
of Coronavirus and its multiplication, we got back to see the prophecies to know
what God revealed concerning that. As you said earlier, all the prophecies that were prophesied
in Nalumavadi or Ramanathapuram are recorded We have it with us as video recordings. You have recorded all that. Because, my work is to prophesy and keep moving. You have recorded it and
have organized it in the right manner. We have all those videos.
– Yes. So, if something happens, something dreadful happens across the nations, God would’ve definitely told something concerning that. According to the scripture in the book of Amos God wouldn’t do anything without making
it known to His prophets who are His holy servants In the Kingdom of God, it is a… A principle. A principle. It would be informed according to the principle. When we got back to check thinking
that the Lord would’ve revealed this, we came to know that the Lord has spoken about this clearly
twice during the month of October 2015. For the third time, he spoke about pestilences
when we gathered together to pray as children of God. Yes, He did. Though it sounded common in the beginning, He clearly told during the second time
that this would begin from China. He described about how this would start
and about the impacts of the pestilence. At last, God told about the remedy
and about what we must do, how the children of God must react to it. God has given us a complete prophecy concerning this.
– Yes. Therefore, we are liable to study about it
and inform the same to the people. Now, let me read a few portions of the prophecy. This is a prophetic word that was revealed
by God on 15th of August, 2015. In my vision, I saw locusts leaving, filling the skies, and descending on farmlands. I saw that the place I stood
was surrounded by mountains, and that the rocks had plains scattered in between. Later, I saw that wind started blowing from one side, and later from the opposite side. The wind brought a mass of locusts upon the place. From the wings of those locusts, I could hear the ringing sound of
the honey bee that rushes to collect the honey Because the locusts were huge in number, the sound prevailed everywhere. Some of those locusts were black in color,
some were dark green in color, and some looked green on the dorsal side
and blue on the ventral side When I saw all these, God spoke to me about these.
– Hmm. What I saw was a vision.
– A vision. In my vision, I saw that I was standing in a particular place. In the vision, nothing is mentioned about my presence there. Actually, I was standing there. It was a mountainous region. Unlike the mountains in our country with trees. It was like the mountains in n Israel
or any other desert-like countries. Like those mountains? Yes, mountains with dry rocks. The plains seemed like places where huge rocks had fallen
and had scattered everywhere. I was standing there. I could see that the place where I stood was sandy. When I was standing, there was a strong wind
as if the wind was from a storm. It blew from one side and I could hear the
sound of the wind from one side initially. I heard something that sounded like a whistle. I heard something that sounded ‘ooohhh’. That is how it sounds when wind blows. I could hear it from one side. All these happened while I was watching this. I haven’t elaborated it in this. When I saw it, it looked black in color like smoke. But when it moved closer,
all that looked black like smoke was a mass of locusts. Wind brought those locusts
and dropped it all over the place. When I was still looking
at what was happening, I heard the same sound from the opposite side. The same way there was wind
and a flight of locusts came in. What the locusts did was… Let me elaborate the vision that I saw. The locusts got on the rocks over there. But none of them harmed me. You were standing there.
The Lord showed this in the vision, right? Though I was standing there, I felt like I was standing
amidst a 3D movie that was going on around me.. Like that? How does it feel to stand amidst a film? Though it all happens around, it wouldn’t touch us, isn’t it? Like that, nothing touched me Even the wind did not. But you were able to see
what was happening around, isn’t it? Yes, I was able to see
what happened in all the four sides. That was the nature of the vision. In my vision, I saw the locusts getting on the rocks. farmlands and flying everywhere. The locusts were flying.
I was able to see that. Even as the locusts were flying… I was able to see greenish farmlands afar. I was able to see the locusts descending upon those farmlands Currently, Pakistan has been facing this issue. Lakhs of locusts has descended on farmlands
and had destroyed the crops there. The cabinet was called for an exigent meeting, and crores of money has been apportioned
to destroy those locusts. This news was published this month. When this was revealed in the year 2015, I did not think that these would literally be locusts. Because, there weren’t any problem
related to locusts those days. Rarely would we’ve seen locusts during our school days,
just to catch them and ask if it would rain. More than that, there was no relationship between us and locusts. I thought that locusts might mean something else. But on hearing what is happening now, it had literally meant locusts according to those words. Yes, it’s been happening. Even India is alarmed if those locusts would enter here
and are thinking what has to be done. It is said that it has entered a few states. Yes, it is said that the locusts had entered. Those locusts were different. One batch of them was black in color. Totally black. The other batch was green in color. The third type was green on the dorsal side
and blue on the ventral side. It was a shade of blue. How does the neck of a peacock look? Yes. Like that?
– That is how the locusts looked like. It was seen like that.
Then, the Lord spoke to me. At times, as we see the vision, the Lord will make us to, as we see the vision, we voice of the Lord
will be heard to us from the behind. It would be an audible voice.
The Lord would speak to us. This is how we would experience a vision. The Lord spoke to me and said, “There would be great devastations
across nations because of these locusts”. Initially, they would fly over a very few nations here and there. There would be some impacts because of these locusts. As you said, we hear some news about this as of now. After 4 long years, we have heard
locusts flying over a few countries. But according to God’s word,
this isn’t going to stop with this. This would fly into many countries
and bring about impacts. This is what God has said..
So this is just a beginning You told about locusts, right?
– Yes. When the locusts descended,
what was the impact? Farmlands were destroyed. Currently, those have destroyed thousands and lakhs of acres of farmlands
and have brought about huge impact in Pakistan. They do not know what has to be done
in order to destroy the locusts. The Prime Minister has gathered
the cabinet on emergency, and has allotted crores of money to destroy those. Now, our country is worried about the locusts entering Indian border.
India is so close to Pakistan, isn’t it? Now, there is a fear that it might come into India
and precautions are being taken now. Long time back, in the dark nations of the continent of Africa… I am telling about the age-old period,
that is, the historic periods. Those days, the hazard caused by these locusts was too alarming. When the locusts would descend on a farmland and move away, there would literally be nothing left on the farmland.
– Nothing would be left. It would destroy farmlands in seconds.
– That is what happened in Pakistan. It happened now. It would fly over a few nations here and there. Their numbers would multiply largely, and certain impacts would be seen across nations.
– Hmm. In the legs of those locusts, there would be the harmful microbes
that would spread pestilences. This is when the current scenario comes to the frame.
– Yes, it speaks about the current situation. It actually flies for a different reason. The impact that we know is that it would consume
the fruits and the harvests of the fields. This is what we have been thinking. Not just that. In their legs, are the germs causing pestilence, poisonous germs, A dimension that we are not aware of
and have not paid attention to, the spirit of God is revealing us today.
– Hmm. When pestilence occurs,
we would think in several ways. Sometimes, it would be discovered that it was from monkeys. At times, it would be told that it was because of snakes. But initially, it was presumed that
it would spread through mosquitoes.
– Yes. But after understanding what the Lord said,
we can come to know that it would be from the legs of locusts. The teeth of the locusts would have the strength
to destroy the harvests of the fields. Because these locusts fly on the sky, and because we hear the noise
of the locusts flying above, harm would befall. There is a mystery in this.
– Hmm. Because it flies on the sky, it is given that
harm would befall us even on hearing them fly. We do not know what it means exactly.
– The Lord must describe this in the near future. When you come to know that locusts descend in masses, be aware. God tells us two things. He says that there would be harm
and He asks us to be aware. Secondly, the descending of locusts is a sign. When the locusts start descending, it means that
something else is going to happen across nations. That is how the Lord would intimate us. At times, God would give us a sign, stating that there would be a hazard in the nation when the sign occurs.
He indicates the hazard through the sign. Before this pestilence, as you said, we hear that locusts have started flying over many countries. Yes. It wouldn’t just destroy the crops,
– Hmm. but it would leave with the intension
of taking away the life of human beings.
– Hmm. There is pestilence in their legs, and there is aggression in their wings. In the years to come, you will witness that
these locusts would spread across many countries.
– Hmm. Then, there would be diseases and pestilences
that would quicken to kill human beings It would cause the death of several human beings. Because of this, people would panic
and would scatter here and there. You will witness both urban and rural people dying in masses. You will witness people falling dead on roads, and medicines that wouldn’t work on them. Because of the intensity of this,
people would be scared to touch the dead and bury them. Mortal remains would be gathered in masses
and would be buried in huge pits. At times, it would even be burnt. Nations would be filled by this smoke. Because of this, harm would spread through air. Nations would be intimidated by the quickening of demises. That is what is happening now.
– Yes, exactly. People fall dead on streets.
– Hmm. Others are scared to touch them. So they bury people in huge batches. Or they even burn their mortal remains. This is what is happening there right now. But the information that is published is filtered, with a good intension that people must not panic. or with the reason that the
blame must not come on the government. Therefore, the complete statistics and
the exact impact haven’t been conveyed to the public.
– Yes, it has not been conveyed. But, in a newspaper namely ‘Dhinakaran’,
– Hmm. that was published on 7th of February 2020, it has been published with the caption,
‘Striking reports from the department of intelligence’. The department of intelligence
would gather information world-wide, isn’t it? They have published this as detailed news. They have stated, ‘This is the actual update
about the attack of Coronavirus on China’, It is given that 28 lakh people are affected by this, and that the death toll is 1.12 lakhs.
– Oh. This is the report given by the department of intelligence. But official sources say that
the death toll is 340, 600, 700 and so on. They do this thinking that the people might be frightened. But only if we know the belligerence of this pestilence,
we can take the next step and urge to do what God says. We cannot take it lightly.
– Yes. Because God Himself has spoken about this seriously. But for political reasons,
the accurate news hasn’t been given. May be if it is told, the government
might be blamed for not bringing this into control. Even the fear of losing their governance
because of this is a reason behind this. Hmm. Yes, that is the reason. Secondly, U.N.O. might question the nation guilty
for not being qualified to control this pestilence. Thirdly, when this news is spreading, the death toll of people to die out of fear would increase
than the number of people who die because of the disease. Because of this reason, the government
would always give a minimal figure as death toll.
– Hmm. But the direct news that we get from China is, that thousands and lakhs of people die because of this pestilence.
– Hmm. There would be a plastic zip lock cover
to carry the mortal remains of a person.
– Hmm. These days, they even carry 2-3 children in the same bag, There is news that they have
placed an order for 1 million bags like that.
– Yes. 1 million.
It means the government of China has ordered 10 lakh bags. Imagine how many would’ve died!
– Yes. If a person is found to be infected,
they just seal the entire house. If anyone living in an apartment is found to be infected,
they seal the entire apartment such that
no one can enter inside nor can get out. In that case, people are scared
to go near a person who is infected by the disease.
– Yes. Just think what would be
their condition without food and water.
– Yes. If we consider an apartment, there would be thousands of people living there.
There would be infants, youngsters and children living there. But because of the fear of the disease,
the government seals the entrance of the apartment
to prevent this disease from spreading to others. When I heard about this virus and the disease,
it was told that if a person infected with this disease, rests his hands or sits somewhere,
the microbe would be there in the place for 9 days. 9 days!
– Imagine how many would touch the place. Will it be spread to them as well?
– Yes, it would spread to everyone. This is something so dreadful. Therefore, people are in fear and panic. When we hear about this, it impacts our heart to a great extent. The scenario that has been happening
would actually be more dreadful than what we actually think.
– Yes. In general, we know that there is a pestilence
and the people have started dying. Their death is so pitiful
and their condition is so pathetic. Only if we think of that, we would have burden for them
visualizing what would be our condition
if we were in their position. There would be newborn babies,
3 month old infants, 1 year old infants and so on. There are thousands of people
and hundreds of houses in an apartment. But they closed the entire apartment thinking that
it might spread to others and it might bring more harm. What would be the condition of the people inside? How pitifully one would face their death! They cannot communicate with the outside world.
– Hmm. They cannot even buy groceries to cook their next meal. They can survive only until food and water is available in their house.
– Hmm. What some people do is that they try to jump outside
by breaking the doors or windows. They try to escape. There was a young girl who did not want
to be captivated in such an apartment. Knowing that she would die if she is inside the apartment. She tried to climb onto the 12th floor and but
died pathetically when she fell down from there. How pitiful to see such a video! Okay. All these things happen.
The Lord has spoken many things as well
– Yes. But today, we have come to know the seriousness of the issue. As children of God who knew the Lord, what should we do?
– Hmm. When so many are deceased so pathetically,
we cannot just be watching it as news.
– Certainly. Each of their life is a soul.
– Yes! Be it a small child or an elder.
Each of them is a priceless soul.
– Definitely. The Lord has told us the reason behind this pestilence. We are about to continue the discussion on this topic. The purpose of this program is not to read the news. There are many news channels to do that job. They would tell the public about
what is happening in various places. We have brought this program with the
aim of bringing solution to this hazard. Can this be brought to control?
If so, who can control this? What should we do
concerning the current situation? The only solution is prayer.
– Prayer. The Lord Himself has told this.
Only prayer has the power to bring this to control.
– Certainly. He said, “My children, pray.”
– Yes. Therefore, we must pray taking the burden on ourselves
thinking that our family member or a child
in our family is affected by this disease. Today, we can join with the children of God
and pray along with them for 2 minutes.
– Surely. Let us continue the discussion in tomorrow’s program. Children of God watching this program, please listen. We aren’t discussing these prophecies in order to delight
that whatever God said has come to pass. Let us have a burdened heart for the
lakhs and lakhs of people who are struggling to survive. They may be Chinese.
They may belong to some other nation. But Jesus has shed His blood for them. He despairs for them. The Lord says that
He doesn’t like people dying like this. So the only way is that the children of God
must intercede for them. Be it any sin,
God must forgive them be merciful to them, destroy the works
of this pestilence and must protect the people. Shall we all pray together? Will you all pray with us? Shall we all pray together for 2 minutes? If you can, please kneel down to pray. Or just close your eyes in whatever position you are.
Do not pray just like that but sincerely. Do not think that they are Chinese
and that they belong to some other nation. Pray with great burden considering them as your brothers and sisters.
They were created by God. The blood of Lord Jesus has been shed for them. Let us pray with that burden. Father, we look upon You with oneness. As lakhs of people, as children of God who knew You, we look upon Your face with oneness. We pray for the prophecy that has been revealed by You. Lord, we pray like Daniel
knowing the prophecy that was given. Right now, this very moment,
we pray for the thousands of brothers and sisters, who are affected by this pestilence and are dying over there. They were created by You. You have carried the cross and
have shed Your blood for them. Please remember it at once. Only You can destroy the works of this pestilence. You alone can give them salvation. Be it whatever sin, we pray that You forgive them.
Forgive them! Forgive them! We plead that You will be merciful, Merciful God. Merciful Father,
Please be merciful to people.
Be merciful to children. Lord, we stand in the gap for their sake and intercede for them. We come to Your feet
considering them as our own brothers and sisters. God who despairs for people,
we intercede for them that You will be merciful upon them. Let the quickening of this pestilence be suppressed. Let those harmful microbes be destroyed.
Let the people be protected. Lord, we intercede that You will forgive whoever
has committed sins and be merciful upon them. We intercede and pray for them with oneness in heart.
We pray for them. We pray in the name of Jesus. We all pray together with oneness. Lord, you have been listening to this prayer, Father. Father, You have been watching all of us
standing in the gap and interceding together. We plead and intercede in the name of Jesus
that there would be a change because of our prayer. We thank You for listening to our prayers.
We thank You because You are going to work on it. Please grant us the grace to continue to pray.
Give us the burden to pray. Father, let this burden come upon each of them
who are watching the program and are praying with us. We praise You for doing so. Father, we ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen.
– Amen. Dearly beloved, please continue to pray.
Take this burden into yourself. You must pray for this during your family prayer
and personal prayer as well. We will continue to speak on the same topic. So, continue to watch this program tomorrow as well. When we know the prophecy completely, it would be helpful to pray in faith. Until we meet again, I greet you all in the name of Lord Jesus. Amen. These are the remains of many people. These remains would be buried in a single huge pit. Generally, if a person is dead,
a single person would be buried
in a small single pit prepared for him. But when mass death occurs… For example, when Tsunami had struck…
– In a single pit. we have seen the videos of mortal remains
of several people were picked up using machines like poclain
and were buried together in a huge pit. Similarly, we can see the mortal remains
of many people being buried together, By fire.
– and being burnt together. Nations would be filled by its smoke.

100 thoughts on “கொரோனோ வைரஸ் உருவானது எப்படி ? தீர்க்கதரிசனங்களை அறிந்து ஜெபியுங்கள் | Episode 1”

 1. Jesus coming soon have mercy on China lord Jesus send forth your word and heal them from sickness and disaster. Psalm107:20

 2. Dear bro. Prophesies all over bro.. bible is completed and no prophesies now.. you should learn.. bible. If you support prophesy then you are not son of god. Blindly you should follow apostles preachings.

 3. Corona virus spread is China’s utter failure in invention of biological weapon program. They are suffering for their Sins .. don’t take credit by telling false preachings as prophesies. Please do true ministry.

 4. Please pray for china people how are affected by this corona virus and also for those people and for their family members who have lost their family members and friends from this deadly disease.God praying for relief for this virus .may lord almighty save us

 5. உலக முழுவதும் உள்ள ரோமன் கத்தோலிக்கியர்களுக்காக அவர்கள் இரட்சிக்கப்பட ஜெபிக்கனும். கண்கள் இருந்தும் குருடாகவும் காதுகள் இருந்தும் செவிடாகவும் இருக்கிறாா்கள்.கர்த்தர் எதையெல்லாம் அறுவருக்கிறாரோ அதை விருப்பமாக செய்கிறாா்கள். மாாியாளின் வணக்கம் விக்கிறக வழிபாடு புனிதர்கள் வழிபாடு ரோசரிமாலை பைபளில் இல்லாததையெல்லாம் செய்கிறாா்கள். இதனால் இவர்கள் கர்த்தரின் கோவத்திலும் சாபத்திலும் இருக்கிறாா்கள்.இவர்கள் நிமித்தம் கர்த்தரின் நாமம் தூசிக்கப்படுகிறது. இவர்கள் இரட்சிப்புக்காக ஜெபிப்போம்.

 6. இயேசப்பா சீனா தேசத்தின்மேல் உம்முடைய இரத்தத்தை தெளிக்கிறேன் இரட்சியும் ஆசீர்வதியும் ஆமென்

 7. இவர்களிடம்ஆண்டவர்சொன்னார்என்பதுபொய் வேதபுத்தகத்தில்உள்ளது கொள்ளைநோய் யுத்தங்களும் பூமிஅதிர்சி வரும் எனசொல்லபட்டுள்ளது இப்போது இவர்களிடம் சொன்னார் ஆண்டவர்என்பது பொய் தீர்கதரிசனம்எல்லாம் வேதபுத்தகத்தில் சொல்ல. பட்டு எளுதபட்டுள்ளது இவர்களிடம்ஆண்டவர்சொன்னார் என்பது தவறு

 8. அன்பு இயேசப்பா எங்கள் சீன சகோதர சகோதரிகளுக்கு நீங்கள் தான் இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து விடுதலை தரவேண்டும், அன்பு இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே.ஆமென்.

 9. இந்தியாவில் நாள் ஒன்றுக்கு 15-000 போ்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறாா்கள். உலகமுழுவதும் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் போ்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறாா்கள். இஸ்லாம் நாடுகளில் ஆயிரமாயிரமாய் இரட்சிக்கப்படுகிறாா்கள். பாக்கிஸ்தானில் என்றுமில்லாத அளவுக்கு பாக்கிஸ்தான் முஸ்லிம்ஸ் ஏராலமானவர்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறாா்கள். இந்த கடைசி காலத்தில் எழுப்புதல் வருகிறது. இதற்கு அனைவரின் ஜெபம். ஜெபத்தால் ஜெயம் ஜெயமே. யோவான் 14:6 வசனம்

 10. I believe God but I have a question. Why can't God punish the rapist instead of innocent people. Why can't he protect all the female and kids irrespective of their religion. Except Jesus no one is Christian in earth. So pls don't comment with some bible verses and traditional dialogues. Why can't you guys speak for victimized female by rape instead of such viral infection. If possible pray for female protection against demons instead of any other thing.

 11. வேதத்தைக் கேளாதபடி தன் செவியை விலக்குகிறவனுடைய ஜெபமும் அருவருப்பானது.

  நீதிமொழிகள் 28:9

  சுயாதீனப்பிரமாணத்தினால் நியாயத்தீர்ப்படையப்போகிறவர்களாய் அதற்கேற்றபடி பேசி, அதற்கேற்றபடி செய்யுங்கள். என் சகோதரரே, ஒருவன் தனக்கு விசுவாசமுண்டென்று சொல்லியும், கிரியைகளில்லாதவனானால் அவனுக்குப் பிரயோஜனமென்ன? அந்த விசுவாசம் அவனை இரட்சிக்குமா? அப்படியே விசுவாசமும் கிரியைகளில்லாதிருந்தால் தன்னிலேதானே செத்ததாயிருக்கும். ஆதலால், மனுஷன் விசுவாசத்தினாலேமாத்திரமல்ல, கிரியைகளினாலேயும் நீதிமானாக்கப்படுகிறானென்று நீங்கள் காண்கிறீர்களே.

  யாக்கோபு 2:12‭, ‬14‭, ‬17‭, ‬24

  ஜெபித்தால் மட்டும் போதாது. இது தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு. அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் மட்டுமே காப்பாற்றப்படுவோம். அவர் எகிப்தை வாதைகளினால் நியாயந்தீர்த்தபோது கோசேனிலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் காக்கப்பட்டார்கள்.

  தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசுவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தையும் காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களாகிய பரிசுத்தவான்களுடைய பொறுமை இதிலே விளங்கும் என்று கூறினான். பின்பு, பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகக் கேட்டேன்; அது: கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இதுமுதல் பாக்கியவான்கள் என்றெழுது; அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டொழிந்து இளைப்பாறுவார்கள்; அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோடே கூடப்போகும்; ஆவியானவரும் ஆம் என்று திருவுளம்பற்றுகிறார் என்று சொல்லிற்று.

  வெளிப்படுத்தல் 14:12‭-‬13

  கற்பனைகளுக்கும் கீழ்ப்படியனும், இயேசுவையும் விசுவாசிக்கனும்.

  ஜீவவிருட்சத்தின்மேல் அதிகாரமுள்ளவர்களாவதற்கும், வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்.

  வெளிப்படுத்தல் 22:14

 12. ஊழியக்காரர்களின் சுக,பெலனுக்காக நாம் அனைவரும் முதலாவதாக…முழங்காலில் நின்று ஜெபிக்க வேண்டும்.பிறகு தேசத்தின் நலனிற்காக கருத்தாய் ஜெபிக்க வேண்டும்.. ஜெபமே ஜெயம்…..🙏🙏🙏🙏

 13. Check this out locusts invade Bahrain and Saudi Arabia….

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8029555/Huge-swarm-locusts-brings-traffic-standstill-Bahrain-Saudi-Arabia.html

 14. Recent news about grasshopper locust.
  https://www.thesun.co.uk/news/11013142/swarm-locusts-invades-saudi-arabia-middle-east/

 15. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா தேவசித்தம் உலகத்தில் நிறைவேற போகிறது தேவனே சீனா தேசத்துக்கு மனம் இறங்கும் உதவி செய்யும் இரக்கம் காட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதவே ஆமேன்

 16. இயேசுவே சீன நாட்டயும் உலக நாடுகள் அனைத்தும் இவற்றீல் இரு ந்து இரட்சியும்.. ஆமென்..

 17. Prise the lord கர்த்தர் சீன மக்களை தயவாய் காப்பார்ராக இந்த கொரோனொ நோய்லிருந்து காப்பாராக அவங்க பாவங்களிருந்து விடு விப்பாராக ஆமென்

 18. கர்த்தாவே நீர் உன் பிள்ளை களை காத்தருளும் நீர் யாவையும் செய்ய கூடும் ஆமென் அல்லேலூயா

 19. thank you for uploading this reverne pastors.. While reading this corona virus news I was feeling sad and helpless In my heart …. After watching this program It helped me to bring a solution by praying for them .. Thank you respected pastors. After a long time I am happy to see you both together in one program.. Praise the Lord Jesus..

 20. Two great bio scientists are here in our midst analysing the causes and cure of corona virus scientifically. Yet the world is totally oblivious to it. How sad. Take a look at their past predictions and enlighten yourselves. In 2005 he predicted a psunami which would be several times more severe than the 2004 psunami. Nothing happened. He repeated this a few more years before realising that psunami is not a yearly event. As late as 2019 he predicted bjp’s defeat in Loksabha elections. All predictions were made in the name of Jesus. No one can insult Jesus like he does. Meanwhile fools continue to be awestruck by his direct contact with Jesus.

 21. இயேசுவே அனைத்து குடும்பங்களை காப்பாற்றுங்கள் ஆமென் ஆமென் ஆமென் 😢😢😢🙏🙏🙏

 22. சீன நாட்டுக்கு நீங்க நேராக போய கொராண. வைரஸிலிருந்து மக்களை காபாற்றுங்கள்

 23. Lazarus brother neenga engalukku alaga korono viras patthium athargaana thirvu jebam nu alaga solli kudutheenga China theysam muluvathum jesus kural matthiram kekka pada vendum ellarukkaakavum prayer pannuvom endha kodiyaa viyathiyaaaa pokkuvom

 24. இவன் ஒரு ஜோக்கர் சைனாகார நாய் பயலுக கண்டதையும் தின்னிட்டு வைரஸை பரப்பி விட்டான்

 25. Please make it this message in English subtitles so all language people can understand deeply
  Regrdes
  Saroja. kuwait
  Medical professionalist

Leave a Reply