பிசாசினால் போராட்டம் உண்டு என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் ! உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை !

பிசாசினால் போராட்டம் உண்டு என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் ! உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை !


Do you know where does
the struggle of satan begin to act in us? First, the struggle starts from our mind. God’s children, listen
carefully, it is an important thing. Whatever problem may be in your life, It starts with your minds and thoughts. Satan enters into your life through your minds. Your thought is the entrance for satan. He will touch your mind first. Struggles in minds! You can see his deeds in your minds. So only, the verse says, “Have this mind
among yourselves, which is yours in Christ Jesus.” If we are not right in our thoughts or
not free-minded and same mindset as Christ, Satan would easily enter into your
thoughts and spoil your whole life. So, it is important to be
careful about our thoughts. The first struggle occurs in our thoughts. If I explain illustration from the
Bible, you can understand it clearly. I will explain it. Firstly, two disciples of Jesus Christ. Let see how satan enters into the life
of these two disciples and tribulates them. If you read St. Matthew chapter 16: 21-23,
an incident is written there. When Jesus Christ inquired about
“Who do people say the Man of God is?” Everyone replied each thing. When He asked, “But who do you say that I am?” Peter replied, “You are the Son of God.” ‘Lord, You are the Christ,
the Son of the living God.’ And Jesus answered him, “For flesh and blood has
not revealed this to you, but my Father who is in heaven.” Revelation from Heaven! The Lord said ‘Heaven revealed this to you’. Peter was very happy. Now only, He received a
revelation that who is Jesus Christ. From that time Jesus began to share
his disciples that he must go to Jerusalem. The Son of God has to be
submitted in the hands of sinners. They would beat, torture and
crucify Him on the cross and kill Him. Jesus told them about His crucifixion. See, what did Peter do immediately? Read Matthew 16:22. And Peter took him aside
and began to rebuke him, saying, “Far be it from you, Lord!” “This shall never happen to you.” Before a few minutes, when he
said Jesus as the Son of the living God, Jesus appreciated and gave testimony
about him as Heaven revealed this to him. Now, when Jesus spoke
about his crucifixion, What did Peter do? He called Jesus separately
to speak with Him individually. Imagine this incident and think about it. Jesus, I want to talk to you individually. Jesus accepted it and went
alone as Peter called Him. Peter told ‘This shall never happen to you.’ ‘Neither crucifixion nor dying.’ He rebuked Jesus like
‘why are you speaking foolishly?’ He began to rebuke Jesus. He gave counsel even to Jesus. He rebuked Jesus. ‘Why are you speaking foolish things?’ ‘Everyone is waiting for you
to become a King and rule Jerusalem.’ ‘But you are speaking
about crucifixion and death.’ ‘It should not happen to you.’ ‘We will prevent it from happening to you.’ Peter spoke and rebuked so. It seems correct of his own talkings. Heed carefully! Many children of God are doing a mistake. Do you know where Satan deceiving us? It seems correct for us
what we are thinking about. But it is a fault before God. Hallelujah! Some would tell that they speak only right. Those rights are justice according to the world. But it is unjust as per the Bible. It will not be right for the Bible. Some things would not be right as per the Bible. He gave advice and
spoke and rebuked the Lord. Suddenly Jesus turned. Whom does He see when He turned? – Peter. He always saw Peter. One person is standing behind Peter. Jesus turned and saw him,
satan stood behind Peter. Satan did not like Jesus
to be crucified on the cross. Satan knows that he
will be destructed if Jesus dies. Satan told Peter, ‘Peter, Jesus
is telling that He is going to die.’ ‘You are the elder person in your gang.’ ‘You should advise Him, go! go!’ For Peter, it seems right
that why should Jesus die? According to that situation,
his talk was right for him. But according to the will of God
and the word of God, it is wrong. What did Jesus say? “But he turned and said to Peter,” “Get behind me, Satan!
You are a hindrance to me.” “For you are not setting your
mind on the things of God,” “But on the things of man.” So, where satan caught him? In his mind! Satan did not enter into him. Satan did not influence Peter. But he caught Peter’s thought and mind. Struggles in mind, Peter
trapped in the deeds of satan. The Lord said, “For you are not setting your
mind on the things of God, but on the things of man.” As per man, it is correct, not wrong. But according to the will of God, it is wrong. ‘You are not setting your mind on the
things of God, but on the things of man.’ Even your thoughts
might seem right for you, Analyse that is it right
according to the word of God? Analyse whether it is
right before the sight of God or not. And take the decision. You do not think that
you are right and perfect. It is right as per the customs of the world. But it is not right before the sight of God. Know it clearly! God’s children, be careful of it. Firstly, you should beware of your mind
and thoughts so that satan does not enter into it. Satan enters into you through the mind. Now, let see the life of Judas. Another disciple of Jesus. Let’s listen to John chapter 13 verse 2. “During supper, when the devil had already put it
into the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him,” ‘When the devil had already put it into his heart.’ Satan cannot enter easily into Judas. He surrendered himself to follow Jesus. And he was chosen by Jesus. Now, Satan cannot enter easily into Judas. Satan cannot enter into the believer easily. Because they are submitted themselves to the Lord. Satan was prompting Peter’s
mind and thoughts from outside. To betray Jesus, Satan prompts Peter’s heart. Some would tell that I get prompt so. Every prompt and thought in
your mind do not come from the Lord. Heed carefully! You should not tell that God gave
that stimulation if anything you felt. You should know that
‘Is it according to the word of God?’ ‘Is it according to the will and desire of God?’ Judas has such kind of
prompting that to betray Jesus. Now, let listen to John chapter 13 verse 27. “Then after he had taken the
morsel, Satan entered into him.” He gave a place to satan. When he was incited
and satan struggled in the mind, If you do not rebuke satan as Jesus rebuked, And give place for him in your mind and thoughts, He can enter your heart. You are making way for him to enter your life. So only, the Lord says,
“And give no opportunity to the devil.” Hallelujah! Judas gave space for satan into his life. First, satan stimulates him from outside. Judas gave a place for that satan. What did satan tell to Judas? If you betray Jesus, you can earn 30 silver coins. After buying coins, he can
be happy and enjoy his life, right? Then why he threw the coins to the priest? Why he hanged himself? Listen carefully! Satan’s cunning will be revealed in this. When I researched it, the
Holy Spirit revealed it to me as a light. What did satan talk to Judas? You can earn 30 silver coins if you betray Jesus. Can anyone kill Jesus? How can they prison Him? He is disappearing suddenly
and walking over the sea. And resurrecting the dead persons. They cannot do anything. So, he will be escaped
even if you betray Him. These 30 silver coins are remnant for you. Even you betray Jesus,
you will earn 30 silver coins. After that, you can tell this to Jesus that, I earned 30 silver coins like betraying you. But Judas thought one thing
but another thing happened. Jesus surrendered Himself
to crucify on the cross. He went to the cross to die. Judas thought that He would escape. But He surrendered Himself to die on the cross. After this only, Judas was suffered. ‘Woe, I think one thing
but another one happened.’ Satan would approach us with cunning. He would enter our thoughts
and hearts with cunningness. Now, Satan tells Judas,
‘How would you face Jesus?’ ‘How would you face other disciples?’ ‘Jesus did miracles to many peoples.’ ‘If those people saw you,
they would spit off your action.’ ‘Do you need this kind of life?’ ‘Better you can die.’ That’s all. He hanged himself. Satan made him commit suicide. If anyone gives a place for Satan,
their destination will be like this. So, the Bible says, “beware
not to give the place for Satan”. The First struggle of our life
takes place in our thoughts. The next incident is Ananias and Sapphira. Read Acts chapter 5:3,4. Read Acts chapter 5:3,4. But Peter said, “Ananias, why has Satan
filled your heart to lie to the Holy Spirit” “And to keep back for yourself
part of the proceeds of the land?” ‘Why has Satan filled your
heart to lie to the Holy Spirit?’ Who are Ananias and Sapphira? They are believers. They have submitted
themselves to the Lord. And saved by Jesus Christ. And decided to support the
ministry by selling their land. That means, how beautifully
they surrender to the Lord. But when they got money,
satan spoke to them that, ‘What do you do to sustain your needs
in the future if you offer the whole amount?’ ‘Did they ask you to sell and give them?’ ‘Why are you offering everything?’ ‘Have some amount for you.’ ‘It will be safe for you.’ Satan told a cunning thing. They sold the land for God
when they ought to sell. And decided to offer it to
God and for the ministries. But when they saw money,
Satan influenced them in the thought, ‘What would you do if you give everything?’ ‘Have some part for you.’ So, they kept some part for them. It is the opposing thing for God. Peter told, ‘Why has Satan filled
your heart to lie to the Holy Spirit?’ Both of them fell down and died. It is a pity that both husband and
wife fell down and die on the same day. As they gave place for Satan. They are believers and get
saved, but they fall for satan’s trap. They give space in their thoughts. You can understand clearly when
you read an incident in the old testament. Let’s listen to 2nd Samuel chapter 24 verse 1. “Again the anger of the Lord was kindled against Israel,” And he incited David against them,
saying, “Go, number Israel and Judah.” Listen to this verse carefully. “Again the anger of the Lord
was kindled against Israel,” And he incited David against them,
saying, “Go, number Israel and Judah.” David was close to God’s heart. And was filled up with the spirit of God. And sang beautifully
the Psalm for the Lord. And had abundant love for God. He was incited in himself. What was it? ‘What is the population of our people?’ ‘We should number Israel and Judah.’ It was the thing against God. You may think about what is wrong in that. Indian Government takes the census for
calculating how many children, youths and elders. In a country, they would take the census. David was a king of the nation to know
about the population he took the census. What was wrong with that? He was incited. Due to that, they faced large destruction and plague. When you read the Bible, it says, this
incident made God angry and it led to the plague. By whom he was incited? How did David get this incite? Have this verse in your mind. David got a thought to number the
people and to know the population. The Bible says, ‘He was incited.’ How did he get this incite? Let’s listen to 1st Chronicles chapter 21 verse 1. “Then Satan stood against Israel
and incited David to number Israel.” Children of God know this, We should not think that every
incite is provoked by the spirit of God. We should be careful about it. And we should assess and learn
those things in light of the Bible. David has incited that we
should number the people. What is wrong with it? If we see normally, it is not wrong. But, in the sight of God, it seems as a sin. To bring evil to that
nation, Satan incited this in David. So only, we are saying
to pray for our leaders. In the Bible, everything was told. How did satan use his traps in the nation? We see in the Bible that, Satan incited David
and turned the anger of the Lord against the nation. Why is it wrong? See 1st Chronicles 27:23. “David did not count those below twenty years of age,” “For the Lord had promised to make
Israel as many as the stars of heaven.” See, what the Lord has promised? He called Abraham and told ‘If you can
count the stars of heaven, count it.’ He replied that ‘I cannot count it.’ He again told ‘If you can count
the sands of the shore, count it.’ He was unable to count it. The Lord said that ‘I will
multiply your generation as so.’ Lord said that ‘I will multiply
it that you cannot count it.’ But David told ‘I will count and number them.’ It was against the word of God. David was incited to do
things against the promise of God. The Lord said that you cannot measure it. But now, David said to
count and number the people. As it was against the promise of God, Satan knew that this wrong action
would bring destruction to that nation. See, Satan incited in
David’s heart without his concern. So, the Bible says, we should aware of
our thoughts and incitement of our hearts. Even to count the people, how they
should be counted was told in Exodus 30:12. Lord has some order to pay a
sacrifice while taking the census of the people. As David did not follow it, this plague occurred. Where does the first sin occur? In Eden garden! By whom it occurred? Eve! What did satan speak to Eve? See in Genesis chapter 3 verse 1. “Now the serpent was more crafty than any
other beast of the field that the Lord God had made.” He said to the woman, “Did God actually say,
‘You shall not eat of any tree in the garden’?” Firstly, the serpent asked a question. When he questioned her, Eve has thought that, ‘Yes, He said not to eat it.’ He incited her thought. Satan would first enter into thoughts. You should be careful about it! Do not give a place for the dirty mind. Do not give up your
mind for what God dislikes. Do not lose your mind in the
things that are not the will of God. Your thoughts and actions
might seem right for you. But it was wrong according to the word of God. You should be careful about it! Some would tell that ‘I like them.’ Why means they speak frankly
without any vengeance in the heart. These lines are used by everyone in this world. But is it right according to the Bible? It seems right as per the world. We feel that worldly people are speaking frankly. But the Bible says, ‘Mary has treasured up
everything and pondered it in her heart.’ So, she was being a witness. Speaking frankly is
not right as per the Bible. But it might seem
right for the worldly people. Likewise, many things that we
do and speak seem right for us. But is not right in the sight of God. You should be careful about it! Beware that is it
according to the word of God? Dearly beloved, I greet you in the name of Jesus. Are you fine and happy? Or else, are you dismayed of your struggles? Today, God has spoken to you. Satan may rise humans against you,
change your situation and trouble you often. But do not worry! Jesus who is with you is greater than Satan, isn’t it? We have struggles in our life. Satan cannot triumph over us. But we are the ones who defeat Satan
as Jesus took victorious on the cross for us. One thing you have to do is to pray with faith. ‘In the name of Jesus, I oppose and overcome Satan.’ ‘I claim victory on you in the name of Jesus.’ Pray so, you will see changes. Shall we pray? Father, Look at the children who are praying along with me. Now, we resist all the evil spirit that provokes
struggles, distress, hardships against their life and pray. We have struggles in our life. But you are the Lord who makes us victorious. I rebuke all the evil spirits that struggle
with us and our family in the name of Jesus Christ. Let those spirits driven out from that
house and family in the name of Jesus. Let the evil spirit of deceit and satanic deed that aiming to
devastate family by raising wicked people to be destroyed. Let the spirit of deceit and deeds of deceiving
spirit to be destroyed in the name of Jesus. In the name of Jesus, let the chants, witchcrafts
and spelled metals be burned that raise against these families. Let the changes happen in their house from today. Let the wicked infirmities be
cast in the name of Jesus. Let the death bed be changed
in the name of Jesus. Let all the hurdles be disappeared in the name of Jesus. Let all the barriers of blessing and
pregnancy disappear in the name of Jesus. Let all things prosper. Let these children rejoice in your
blessing and goodness from today. God, make these children glad
by granting them a miracle, today itself. In the name of Jesus Christ, we pray, Father. Amen, Amen! Lord heard our prayer. And grant you victory! Lord removed all your hurdles. Hereafter, all your things prosper. You will be a blessing! Thank God for the blessings! Amen!

48 thoughts on “பிசாசினால் போராட்டம் உண்டு என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் ! உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை !”

  1. அப்பா இந்த கொரோனா வைரஸ் லிருந்து இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுங்கள் அப்பா 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  2. En dhesathai viduviyinga yesappa. Pls, ummudaiya kobathirku alagathapadi kathukollum appa kaneerode ketkirom 😭😭🙏🙏👐👐appa pls, fur our nation.

  3. பிசாசின் போராட்டத்திலிருந்து ஒவ்வொரு மக்களையும் பாதுகாத்து பெலப்படுத்துங்க இயேசுவே. ஒருவரும் சோர்ந்து பின்வாங்கிடாத படி காத்துகொள்ளுங்கப்பா🙏

  4. Appa enaku oru viduthalai thanga pa yesappa pisasin kiriyaikal azhikum padi jepiyungal ayya mohan sir

  5. சிந்தையை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள உங்க பெலன்நாங்க இயேசப்பா ஆமென்

  6. கோரோனா வைரஸ் எங்களை விட்டு போக வேண்டும் ……பாதிக்கப்பட்ட ஒவொருவரும் சீக்கிரம் சரி ஆகணும் ……..

  7. En sinthail parisuththathai thaanga yesuvin sinthail ennai aalugaiseiyattum en sinthail porattamai irukku athil irunthu Vituthalai pera jepinga ayya

  8. Amen Thanks be to God in the mighty precious name of Jesus. Thank you Pastor for God's promise word. Shalom

Leave a Reply