Today Bible Verse | Tamil Bible Verse | Bible Verse Today 11.3.2020

Today Bible Verse | Tamil Bible Verse | Bible Verse Today 11.3.2020


43 thoughts on “Today Bible Verse | Tamil Bible Verse | Bible Verse Today 11.3.2020”

  1. நோய்கள் பரவி கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் இதோ சிக்கிரமாக வருகிறேன் என்ற வசனத்தின் கிருபை தாருங்கள் பரம பிதாவே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆமேன்

  2. சிக்கிறமாய் வருகிறார் ஆயத்தபடுவோம் ஆமென்

  3. Amen Appa .i Praise You Appa . Hallelujah . Amen . Thank You Appa. Hallelujah . Amen . Amen . Amen . Glory to You Appa. Hallelujah . Amen

Leave a Reply