Today Bible Verse | Tamil Bible Verse | Bible Verse Today 12.3.2020

Today Bible Verse | Tamil Bible Verse | Bible Verse Today 12.3.2020


34 thoughts on “Today Bible Verse | Tamil Bible Verse | Bible Verse Today 12.3.2020”

  1. இயேசப்பாவை உள் அன்போடு நேசிக்கிறவங்க. இயேசுவை உணர்வு பூர்வமாக உணர்ந்தவங்க வேற எந்த இச்சைக்கும் இடம் கொடுக்க மாட்டாங்கே.காலை வணக்கம் ஆண்டவரே.

Leave a Reply